Statut


Rozdział I


Postanowienia ogólne Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1
1. Stowarzyszenie FSK, w skrócie FSK, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem wpisanym do rejestru i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą Stowarzyszenia i władz w Warszawie.
§ 3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 4
Stowarzyszenie będzie używać pieczęci, godła, barw, flag, odznak i znaczków organizacyjnych (logo) na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. Ich treść i forma stanowią prawa zastrzeżone.
§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej, w tym dalekowschodnich sztuk walki i dalekowschodniej kultury.
§ 6
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.) i niniejszym Statutem.


 

Rozdział II


Cele i środki działania

§ 7
1. Celem Stowarzyszenia jest promowanie sztuk walki jako sportu oraz sposobu podnoszenia sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) nauczanie sztuk walki z wykorzystaniem elementów wschodnich sztuk i sportów walki oraz sportów pokrewnych;
b) organizowanie zajęć sportowych, obozów szkoleniowych i szkoleniowo-wypoczynkowych;
c) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, pokazów sportowych oraz wyjazdów na zawody, imprezy i pokazy;
d) organizowanie i przygotowywanie kadry FSK do zawodów sportowych;
e) organizowanie kursów, szkoleń i seminariów o tematyce sportowej oraz wyjazdów na kursy, szkolenia i seminaria;
f) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych;
g) współpracę z organizacjami i klubami sportowymi oraz organizacjami, zainteresowanymi promowaniem sportu;


 

Rozdział III


Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. Małoletni może być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych.
2. Członkiem wspierającym może być jedynie osoba prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
§ 11
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.),
b) uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie zawodach sportowych,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia,
d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
e) noszenia odznaki Stowarzyszenia,
f) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny jest obowiązany do:
a) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) przestrzegania etyki sportu,
d) regularnego opłacania składek i innych świadczeń, obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§ 12
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
§ 13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy, d) rozwiązania się Stowarzyszenia,
e) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki,
f) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę w postaci pozbawienia praw publicznych,
g) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt c), d) i e) orzeka Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.


 

Rozdział IV.


Struktura organizacyjna.

§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2) Zarząd Stowarzyszenia.
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
(…)
§ 20
Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, działa w jego imieniu i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób (w tym prezesa), wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym prezesa.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
§ 21
Do zakresu działań Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu,
b) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia i jego preliminarzy budżetowych,
d) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia i funduszami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) uchwalanie regulaminu działania Zarządu
f) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
i) składanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
§ 22
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do składania oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
(…)


 

Rozdział VI


Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 29
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 30
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: a) wpisowe i składki członkowskie,
b) dotacje,
c) darowizny, zapisy i spadki,
d) wpływy z działalności gospodarczej,
e) wpływy z ofiarności publicznej.
2. Składki członkowskie są wpłacane do każdego 5-go dnia miesiąca.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
(…)